Академiчний огляд

"Oxford Prime Academy" уважно слiдкує за прогресом своїх студентiв. Вiдповiдно, кожен триместр знання учнiв ретельно перевiряються, а отриманi результати звiряються з попереднiми.

Яким чином виконується перевiрка знань? Кожен педагог розробляє тести для своїх учнiв, вiдповiдно до вiку та поставлених на триместр цiлей, котрi прописанi в Нацiональнiй Навчальнiй Програмi Великобританiї. В залежностi вiд класу це можуть бути письмовi чи уснi тести. Дiти в пiдготовчому класi здають частину тестiв в iгровiй формi. Педагог продумує гру, у ходi якої можливо якiсно оцiнити знання дитини та її словарний запас. Всi роботи оцiнюються педагогом по стобальнiй шкалi, а також на кожнiй з них пишуться примiтки.

Для батькiв в кiнцi кожного триместру готується звiт про успiшнiсть дитини з усiх предметiв, якi вiн вивчав за даний вiдрiзок часу.Також у звiтi вiдмiчається прогрес в обраних дитиною додаткових неакадемiчних заняттях.

На базi результатiв виставляється загальна оцiнка, яка базується на роботi учня протягом всього триместру. Окрiм цiєї оцiнки враховується також рiвень зацiкавленостi учня у предметi. Батьки можуть ознайомитися з примiтками вчителя в яких вказано у чому учень досягнув успiхiв, а над чим ще необхiдно попрацювати. Також у батькiв завжди є можливiсть поспiлкуватися про успiхи дитини безпосередньо з викладачем.